ਨਾਵਿਕਾ ਸਾਗਰ ਪਰਿਕਰਮਾ-ਤਾਰੀਨੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FACEBOOK