ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਰਾਜਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ –ਕੈਪਟਨ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FACEBOOK