ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ: 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FACEBOOK