ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਰੇਗੀ ਸਪਸ਼ਟ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FACEBOOK