ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਪਿੰਡ ਆਕਲੀਏ ਦੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਸਿਖੋ |

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FACEBOOK